گزارشات و مطالب واحد: امور پیمانکاران


قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ملی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ملی کشورفایل‌های ضمیمه شده:

تسویه بدهی ها و مطالبات دولت


دستورالعمل  جذب اعتبارات بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷

تسویه بدهی و مطالبات دولتفایل‌های ضمیمه شده: