شناسنامه فرآیند اعلام نظر در خصوص استحکام و تعیین ظرفیت ساختمان‌های مدارس غیر انتفاعی