شناسنامه فرآیند اعلام نظر در خصوص استحکام و تعیین ظرفیت ساختمان‌های مدارس غیر انتفاعی


شناسنامه فرآیند اعلام نظر در خصوص استحکام و تعیین ظرفیت ساختمان‌های مدارس غیر انتفاعی

۱- شرح خدمت :

این فرآیند جهت اجرا و مدیریت مناقصات و کنترل روند اجرای تجهیز مدارس کشور از زمان عقد قرارداد تا تحویل تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند ابتدا اطالعات مناقصات جهت دریافت درخواست پیمانکاران متقاضی، درج می گردد سپس درخواست ها و مدارک موردنیاز دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت شرکت برنده مشخص می شود. در ادامه اطالعات تجهیزات و قرارداد مربوطه در سیستم ثبت شده و با توجه به درخواست هایی که از طرق مختلف دریاف می گردد، جهت ارسال تجهیزات به مقصد مورد نظر حواله ای صادر می گردد. شرکت موظف است مطابق حواله، تجهیزات را به مقصد ارسال نماید. ثبت اطالعات وصول مربوط به آن حواله در سیستم ثبت می گردد و در نهایت با توجه به میزان اعالم وصول کاالهای شرکت، حواله مالی برای آن شرکت صادر می شود. توزیع تجهیزات بر اساس فهرست مصوب کمیته تجهیزات استانها، توسط اداره کل نوسازی مدارس استان به ادارات مناطق آموزش و پرورش صورت می پذیرد

۲- شناسنامه خدمت

18061267106

۳- گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : به تعداد پروژه های مورد مشارکت

خدمت به دیگر دستگاهای دولتی G2G

۴- قوانین و مقرارت خدمت

تبعیت از قوانین کشور و سازمان نوسازی و وزارت آموزش و پرورش

۵- هزینه ارائه خدمت:

جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

6 -فرم های مورد نیاز ارائه خدمت

 فرم اعلام آمادگی جهت مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی

7 - مدارک و مستندات مورد نیاز

درخواست اداره کل آموزش و پرورش با توجه به تقاضا

8 - رویه ارائه شکایت و پیگیری:

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما و نظرسنجی از ارباب رجوع در سایت

۹- لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://5.202.122.30:7002/ulogin.aspx

۱۰- پیگیری کد رهگیری

تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه و میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارايه خدمات: 

۱۲ -مستندات

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹