شناسنامه فرآیند طراحی و اجرای طرح های عمرانی


طراحی و اجرای طرح های عمرانی

-1  شرح خدمت :

  این فرآیند جهت الکترونیکی کردن روند اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی اداره کل نوسازی مدارس مازندران از دو وجه مالی و فنی مورد استفاده قرار میگیرد در این فرآیند ابتدا اطلاعات قرارداد و پیش از آن مشخصات پیمانکار مربوطه، ذخیره می گردد و ارتباط بین پروژه و قرارداد برقرار می شود. در ادامه، برای آن پروژه و قرارداد، اطلاعات ریز عملیات فنی وارد شده و ناظرین مربوطه مشخص می گردند. سپس توسط پیمانکار پیشرفت کار به شکل صورت وضعیت در سیستم وارد شده و توسط ناظر و سرناظر مربوطه تصحیح و تایید می گردد.در نهایت با ثبت اطلاعات مربو به پیشرفت فیزیکی پروژهف امور مالی حواله ای جهت پرداخت به پیمانکار مربوطه صادر می نمایند.

 -2 شناسنامه خدمت

3 - گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

۴ - قوانین و مقرارت خدمت

     1.  مباحث مقررا ملی ساختمان

     2.  نشریه 697

     3.  قوانین مالیاتی

     4.  قانون تامین اجتماعی

     5. قانون برگزاری مناقصات

5 - هزینه ارائه خدمت:

جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

6-  فرم های مورد نیاز ارائه خدمت


۷ -  مدارک و مستندات مورد نیاز

    * صورتجلسه تحویل زمین

    * بیمه نامه

    * نقشه ها و مشخصات فنی

    * قرارداد    

۸ -  رویه ارائه شکایت و پیگیری:

 - از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما و نظرسنجی از ارباب رجوع در سایت

۹ -  لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://login.dres.ir

10-  پیگیری کد رهگیری : تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه  و  میز خدمت حضوری امکان پذیر است.