فرم نظرسنجی از كارمندان

پرسشنامه حاضر جهت اطلاع از ميزان رضايت مندی شما بعنوان كارمند اداره كل نوسازی مدارس مازندران تهيه و توزيع گرديده، خواهشمند است با تكميل دقيق اين پرسشنامه ما را در بهبود تصميم‌گيری ياری نماييد.

ميزان رضايتمندي شما از موارد زير در اين اداره كل چگونه است؟

خیلی خوبخوببدخیلی بد
امكانات و تجهيزات اداری موجود
برقراری يكسان مقررات و رويه ها
نحوه برخورد و رفتار مقام مافوق با پرسنل زير مجموعه
تقسيم متوازن كارها در بين همكاران هر واحد
اجراي قوانين استخدامی و احكام كارگزينی
جايگاه شغلی
پرداخت به موقع حقوق
قانونمندی پرداخت ماموريت
قانونمندی پرداخت اضافه‌كار
قانونمندی پرداخت ساير مزايا
محيط اداره از نظر سامان‌دهی و پاكيزگی
كيفيت سرويس‌دهی نيروهای خدماتی

اگر مایل باشید میتوانید مشخصات خود رادر قسمت زير تکمیل نمایید: