فرم نظرسنجی از مخاطبين

مخاطب محترم، پرسشنامه زير جهت دريافت نظرات و پيشنهادات و انتقادات سازنده شما تهيه گرديده است.خواهشمند است با مطالعه و پاسخگويی مناسب ما را در جهت بهبود مستمر و ارائه بهتر خدمات ياری نماييد.

ميزان رضايتمندي شما از موارد زير در اين اداره كل چگونه است؟

خیلی خوبخوببدخیلی بد
برنامه زمانی ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان پیشرفت فیزیکی فضاهای آموزشی و پرورشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه برخورد ، ارتباط و پاسخگویی کارکنان اداره کل را با شما چگونه است؟
نحوه عملکرد واحد فنی اداره را در مورد اجرای فضاهای آموزشی و پرورشی چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان اطلاع رسانی از مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح چگونه است؟
زمان و نحوه تحویل فضاهای آموزشی و پرورشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
خدمات ارائه شده توسط واحد های مختلف اداره کل را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان پایبندی و اجرای تعهدات اداره مطابق قرار داد چگونه است ؟
اطلاع رسانی مناسب در خصوص خدمات این اداره چگونه است؟
در مجموع، رضایت شما از اداره کل و تهیه و اجرای فضاهای آموزشی و پرورشی چگونه است؟

اگر مایل باشید میتوانید مشخصات خود رادر قسمت زير تکمیل نمایید: