گزارشات و مطالب واحد: آمار


آمار پروژه های تحویلی شش ماهه اول 97


Untitled.jpg

تعداد پروژه‌های تحویلی سال ۱۳۹۶


پروژه های تحویلی سال   96

تعداد پروژه

تعداد کلاس

زیربنا (مترمربع)

52

338

39632