گزارشات و مطالب واحد: روابط عمومی


گزارش تصویری بازدید ریاست سازمان برنامه وبودجه مازندران


گزارش تصویری بازدید ریاست سازمان برنامه وبودجه مازندران از پروژه مجتمع شجره طیبه ،استخر شناودبیرستان 15خرداد شهرستان ساری