شناسنامه فرآیند ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها


ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها

 ۱- شرح خدمت

به منظور تحقق بند 14 اهداف عملیاتی )فصل 7( سند تحول بنیادین آموزش و پروش ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگیها ونیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی( ساماندهی فضاهای موجود و برنامه ریزی برای ساخت فضاهای جدید صورت می گیرد. برای دستیابی به ساماندهی و برنامه ریزی فضا نیاز به اطلاعات مختلفی اعم از اطلاعات جمعیتی ، دانش آموزی ،کلاس های درس کالبدی و فیزیکی ، اقلیم و سایر اطلاعات مکانی مورد نیاز است. داده های مورد نیاز از بانک اطلاعات شناسنامه فنی فضا که حاوی جزئیات بیش از 101 هزار فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی است تأمین شده و این بانک اطلاعاتی توسط مکانیزم های تعریف شده به روز رسانی می شود اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران جهت ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاهای آموزشی، سامانه شناسنامه فنی فضا را مورد استفاده قرار می دهد که از طریق این سامانه کلیه فضاهای آموزشی با یک کد فضا تعریف می گردند و کلیه مشخصات فضاهای آموزشی در این سامانه ثبت می گردد.

 ۲- شناسه خدمت

15021267102

3 - گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : یک بار

نوع خدمت : خدمت به دیگر دستگاهای دولتی G2G

- 4 قوانین و مقرارت خدمت

    * مباحث مقررات ملی ساختمان

    * 697

- 5هزینه ارائه خدمت :

    جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

۶ - فرم های مورد نیاز ارائه خدمت :

                                                   فرم صورتجلسه تحویل زمین 

7-   مدارک و مستندات مورد نیاز

        * صورتجلسه تحویل زمین

        * سایت پلان

        * نقشه ساختمان     

8 -  رویه ارائه شکایت و پیگیری

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما و نظرسنجی از ارباب رجوع موجود در سایت

9- لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://faza.dres.ir

۱۰- پیگیری کد رهگیری

تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه ارسال شده توسط میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارايه خدمات: 

۱۲ -مستندات

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹