آخرین خبرها...
ارتباط مستقیم با جناب آقای مهندس حسن جهانیان، مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران، سه شنبه هر هفته در محل دفتر مدیرکل می باشد.


شماره تلفن 33362583-۰۱۱ جهت ارتباط مردم با مدیركل ( در روزهای سه شنبه)

پست الكترونیك : jahanian@nosazimaz.ir

ModirKol