صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش


صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش

۱- شرح خدمت :

این فرآیند جهت اجرا و مدیریت مناقصات و کنترل روند اجرای تجهیز مدارس کشور از زمان عقد قرارداد تا تحویل تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند ابتدا اطالعات مناقصات جهت دریافت درخواست پیمانکاران متقاضی، درج می گردد سپس درخواست ها و مدارک موردنیاز دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت شرکت برنده مشخص می شود. در ادامه اطالعات تجهیزات و قرارداد مربوطه در سیستم ثبت شده و با توجه به درخواست هایی که از طرق مختلف دریاف می گردد، جهت ارسال تجهیزات به مقصد مورد نظر حواله ای صادر می گردد. شرکت موظف است مطابق حواله، تجهیزات را به مقصد ارسال نماید. ثبت اطالعات وصول مربوط به آن حواله در سیستم ثبت می گردد و در نهایت با توجه به میزان اعالم وصول کاالهای شرکت، حواله مالی برای آن شرکت صادر می شود. توزیع تجهیزات بر اساس فهرست مصوب کمیته تجهیزات استانها، توسط اداره کل نوسازی مدارس استان به ادارات مناطق آموزش و پرورش صورت می پذیرد.

۲- شناسنامه خدمت

18061267107

۳- گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : یک بار

خدمت به دیگر دستگاهای دولتی G2G

۴- قوانین و مقرارت خدمت

هر گونه فرآیند در صورتی که از قانون اساسی فراتر نباشد مانعی ایجاد نمیکند

۵- هزینه ارائه خدمت:

جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

6 -فرم های مورد نیاز ارائه خدمت

تکمیل فرم های شناسنامه مدارس( از همین سایت ،فرم های مورد نیاز خدمت ) قابل دانلود می باشد.

7 - مدارک و مستندات مورد نیاز

         * سند مالکیت

         * در صورت مستاجر بودن اجاره نامه رسمی

         * اطلاعات انشعابات مدارس

         * نقشه هاس ازبیلت مدارس ( پلان معماری ،سایت پلان ) در صورت موجود بودن

         * عکس از نمای مدرسه

         * کد پستی مدرسه

8 - رویه ارائه شکایت و پیگیری:

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما و نظرسنجی از ارباب رجوع در سایت

۹- لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://login.dres.ir

http://bi.dres.ir

۱۰- پیگیری کد رهگیری

تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه و میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارايه خدمات: 

۱۲ -مستندات

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹